Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Regulamin przyznawania pomocy finansowej członkom OIPiP w Jeleniej Górze

                                                                                                              Załącznik

                                                                                                      do Uchwały Nr 43/VII/2016

                                                                                                   z dnia 10 marca 2016 roku

 

REGULAMIN

przyznawania pomocy finansowej -zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnychw Jeleniej Górze oraz członkom innych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

  

§ 1

 

 1. Fundusz pomocy finansowej (zapomogowy) dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowią środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich.
 2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w Planie Finansowym ( Budżetowym)  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, przyjętym Uchwałą Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Budżetowego Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.
 3. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku,  nie zwiększają Funduszu pomocy finansowej  w roku następnym.

§ 2

 

       O przyznanie pomocy finansowej, zwanej bezzwrotną zapomogą pieniężną, może ubiegać się członek

       Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze regularnie opłacający składkę członkowską.

 

§ 3

 

 1. Pomoc finansowa -zapomoga przyznawana jest tylko w wyjątkowych przypadkach, sytuacjach losowych  zaistniałych np. wskutek klęski żywiołowej ( powódź, pożar, wichura) i katastrof a takżez powodu ciężkiej i długotrwałej choroby członka samorządu, jego współmałżonkalub dzieci pozostających na ich utrzymaniu do czasu zakończenia edukacji ( nauki),  jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.
 2. Zapomoga może być przyznana wnioskodawcy na podstawie złożonego wniosku, jednak  nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym.

 

§ 4

 

           Górną granicę wysokości zapomogi stanowi kwota  1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§ 5

 

 1. Do pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej ( zapomogi)  należy dołączyć:

a)      Zaświadczenie o zarobkach wnioskodawcy i pobieranych zasiłkach,

b)      Zaświadczenie o zarobkach współmałżonka i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą,

c)      Zaświadczenie potwierdzające  opłacanie składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze,

d)     Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub karta informacyjna z leczenia szpitalnego osoby, której dotyczy wniosek o przyznanie zapomogi,

e)      Imienne Rachunki, Faktury kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w związku z leczeniem (rehabilitacja, niezbędne badania diagnostyczne, zakup protezowania itp.)

f)       Zaświadczenie od uprawnionego organu administracji państwowej lub samorządowej o wystąpieniu zdarzenia losowego ( klęski żywiołowe, katastrofy budowlane),

g)      Opinia pełnomocnika, delegata na Okręgowy Zjazd lub bezpośredniego przełożonego,

h)      Numer konta bankowego, na które ma być przekazana zapomoga.

 1. Pomoc finansowa udzielona  na podstawie nieprawdziwych zaświadczeń lub fałszywych dowodów -podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

 

§ 6

 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniareki Położnych w Jeleniej Górze.
 2. Wnioski niekompletne nie podlegają  rozpatrzeniu.

§ 7

 

 1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatruje i zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniareki Położnych w Jeleniej Górze lub jej Prezydium.
 2. Okręgowa Rada  lub jej Prezydium zatwierdzenia dokonują Uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów.

 

§ 8

 

       Pomoc finansowa (zapomoga) w wyjątkowych sytuacjach losowych może być udzielona członkom innych

  Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w maksymalnej kwocie 100,00 złotych (słownie: sto złotych),

       na wniosek ( pismo) macierzystej Izby członka, innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

       Zapomoga w ustalonej kwocie, decyzją Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

       w Jeleniej Górze bez konieczności podejmowania Uchwały przez Okręgową Radę lub jej Prezydium,

       może być przekazana na konto wskazane we wniosku ( piśmie) pod warunkiem, że jest  kontem Izby

       proszącej się o pomoc.