Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Indywidualna Praktyka

Ważna informacja dla osób zamierzających rozpocząć indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą (działalność gospodarczą)!!!!!

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej(Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm).

W części ogólnodostępnej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

  • podmiotów leczniczych

  • praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

  • praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

tworzenie wniosków:

  • o wpis podmiotu do Rejestru;

  • o wpis zmian w Rejestrze;

  • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;

  • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej

  • pobranie zaświadczeń

  • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r.wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym(Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235.)

 

Przydatne informacje dotyczące założenia działalności i zmian pod n/w linkami:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/faq_rpz

http://oipip.jgora.pl/images/doc/RPWDL.pdf

http://oipip.jgora.pl/images/doc/RPWDL-ZW.pdf

http://oipip.jgora.pl/images/doc/RPWDL-S.pdf