Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Składki członkowskie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze informuje, że w związku z prowadzoną analizą wpływu obowiązujących składek, w przypadku niezgodności rozesłane zostaną pisma w formie wezwań do zapłaty członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych celem ich wyjaśnień.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z art. 11 ust.2 pkt 4 ustawy z 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr174, poz1038) członkowie samorządu (pielęgniarki i położne) są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską.

Wysokość składki określa  uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Zgodnie z § 2 ust. 4 tekstu jednolitego powyższych uchwał: w przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z różnych źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

 

Skarbnik OIPIP w Jeleniej Górze