Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Załącznik

                                                                            do Uchwały Nr 115/VII/2016 z dnia 14 grudnia 2016r

                                                                                                          obowiązuje od  01.01.2017 roku

 

Regulamin

 refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

 dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

 

§ 1

Ogólne zasady tworzenia funduszu i refundowania kosztów kształcenia

 

1.      Tworzy się fundusz refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.

 

2.      Fundusz refundacji kosztów kształcenia stanowią  środki pochodzące ze składek członkowskich.

3.      Wysokość funduszu określana  jest corocznie w Planie Finansowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, przyjętym  Uchwałą Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Budżetowego  Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.                     W uzasadnionych przypadkach  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych może określić limit środków przeznaczonych na refundację poszczególnych form kształcenia.

4.      Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku, nie zwiększają funduszu refundacji kosztów kształcenia w roku następnym.

5.      Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego, uważa się:

1)      koszty dydaktyczne (bez kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia) obejmujące opłaty, wnoszone przez członków samorządu na rzecz podmiotów uprawnionych do kształcenia, za uczestnictwo w kursach:

a)      doskonalącym,

b)      specjalistycznym,

c)      kwalifikacyjnym,

d)     specjalizacyjnym  zw. ,,specjalizacją”

2)      koszty związane z uczestnictwem (bez kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia) w kongresach, seminariach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach związanych z wykonywaniem zawodu,

3)      studia (bez kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia)  na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo,

4)      studia doktoranckie (bez kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia) kończące się uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych.

§ 2

Uprawnienia do refundacji

1.      O refundację może ubiegać się członek Samorządu opłacający regularnie składki członkowskie na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze  przez okres co najmniej 3 ostatnich lat.

2.    Z refundacji może korzystać członek samorządu, który  poniósł koszty  związanez podwyższaniem kwalifikacji zawodowychi nie otrzymał pełnej rekompensatyz  innych źródeł.

3.      Refundacji kosztów kształcenia dokonuje się  po  pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez członka samorządu, wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.       Rozpatrzenie wniosku o refundację kosztów kształcenia/ doskonalenia zawodowego przysługuje:

1)  członkowi samorządu uczestniczącemu, w jednej z form kształcenia określonej w § 1

      ust. 5  pkt 1 i 2 Regulaminu (kursy,  konferencje, kongresy itp.), który w przeciągu

     30 dni od zakończenia obranej formy doskonalenia złożył wniosek w biurze

     Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze oraz załączył wymagane

     poniżej dokumenty:

      a) zaświadczenie, certyfikat ( kserokopia) o ukończeniu bądź uczestnictwie w

          kursie, szkoleniu, kongresie, seminarium, konferencji, sympozjum

      b) kserokopia druku polecenia wyjazdu służbowego –delegacja, (obowiązujetylko

          w przypadku nie wystawiania przez organizatora zaświadczenia),

          potwierdzonego  przez organizatora szkolenia ( data(y), pieczęć i podpis

          organizatora),

 c) zaświadczenie  lub  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty

     ( kserokopia) – dotyczy kursu specjalizacyjnego

 d) oryginały dowodów wpłat wniesionych przez wnioskodawcę  z tytułu kształcenia

      ( uwzględnia się tylko i wyłącznie Faktury imienne, w przypadku gdy

      organizatorem szkolenia jest podmiot nie będący  zarejestrowanym podatnikiem

      VAT -  właściwym dokumentem  dowodu wpłaty jest Rachunek)

      2)  wnioskodawcy, który korzystał z formy kształcenia określonej w § 1 ust. 5, pkt 3

     Regulaminu ( studia o kierunku pielęgniarstwo, położnictwo) i w ciągu 30 dni

     od zakończenia studiów i uzyskaniu dyplomu, złożył wniosek w biurze Okręgowej

     Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze wraz z wymaganymi poniżej

     dokumentami:

    a)  zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów i zdanym egzaminie lub

         potwierdzonej za zgodność kopii dyplomu.

          b)  oryginały dowodów opłat czesnego za studia, ( honoruje się tylko i wyłącznie

                Faktury imienne)

3)  wnioskodawcy, który uczestniczył w formie kształcenia określonej w § 1 ust.5, pkt 4

     Regulaminu ( studia doktoranckie) i  złożył w ciągu 60 dni  od zakończenia

     przewodu doktorskiego wniosek o refundację  w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek

      i Położnych wraz z wymaganymi dokumentami:

a)      oryginał dowodu wpłaty za przewód doktorski ( tylko i wyłącznie Faktura (y) imienne)

b)     zaświadczenie z uczelni o zakończeniu przewodu doktorskiego i uzyskaniu tytułu doktora

 

5.      Członek samorządu poza formą kształcenia określoną w § 1 ust.5 pkt1 ppkt d)   ma prawo do  refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 1 raz w roku kalendarzowym.

6.      Koszty związane z kształceniem specjalizacyjnym określone w § 1 ust.5 pkt 1, ppkt d)  podlegają refundacji nie częściej niż  1 raz na 5 lat.

7.      Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3

Wysokość  refundacji

1. Określa się wysokość stawki  refundacji dla poszczególnych form kształcenia,

    wymienionych  w § 1 pkt 5 Regulaminu w  następujący sposób:

 

1)      za kursy doskonalące,  kongresy, szkolenia, konferencje, seminaria  -  100, 00 zł.

2)      za kursy  specjalistyczne do 50% poniesionych wydatków, nie więcej niż 200,00 zł,

3)      za kursy kwalifikacyjne do 50% poniesionych kosztów dydaktycznych, nie więcej niż  500,00 zł,

4)      za „specjalizację” -do 50% poniesionych wydatków, nie więcej niż 1200,00 zł.

5)      za studia ( o kierunku pielęgniarstwo, położnictwo) :

a)  I stopnia ( licencjat)- do 50% poniesionych wydatków, nie więcej niż 1200, 00 zł

b)  magisterskie -do 50% poniesionych wydatków, nie więcej niż 1500,00zł

6)      za studia doktoranckie2000,00 zł

 

§ 4

Przepisy końcowe

1.  Wnioski o refundację kosztów kształcenia rozpatruje i opiniuje 1 raz w miesiącu  lub

     wg potrzeb  Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego , powołana Uchwałą

     Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.

2.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze lub jej Prezydium na podstawie

     protokołu Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego zatwierdza  refundacje kosztów

     kształcenia Uchwałą.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca ma prawo  w ciągu 14

     dni złożyć pisemne odwołanie  do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej

     Górze lub jej Prezydium. Odwołanie  rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Rady

      lub jej Prezydium. Wynik odwołania w formie pisemnej odpowiedzi przesyłany jest

      wnioskodawcy.

4. Refundacja pobrana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów

     podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

5. Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Jeleniej Górze

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie refundacji  kosztów kształcenia