Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też Regon.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

 

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego, powyższa przynależność wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.
Wysokość składek członkowskich określa
• Uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału
oraz
• Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 


U w a g a !
SKŁADKA dla osób prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
ogłaszanego przez Prezesa GUS
za ostatni kwartał roku kalendarzowego

na rok 2019 – 38,03 zł

Opinia prawna »

Wpłaty tytułem składek należy kierować na KONTO  BANKOWE :
BANK ZACHODNI WBK S.A. I / O JELENIA GÓRA  NR 05 1090 1926 0000 0005 1400 5081
lub poprzez wpłatę w kasie OIPiP Jelenia Góra ul. 1-go Maja 27, IIIp.

W tytule przelewu proszę podać: imię nazwisko, okres- za jaki płacona jest składka

 

W roku 2014 - 40,00 zł  miesięcznie

W roku 2015 - 41,40 zł miesięcznie

W roku 2016  32,10 zł miesięcznie

W roku 2017  33,03 zł miesięcznie

W roku 2018  35,54 zł miesięcznie

 


Skarbnik ORPIP w Jeleniej Górze
       Elżbieta Gajowniczek 

 

 

                                                                                                                     Uchwała Nr 22

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych,
z zastrzeżeniem § 4.

2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

§ 2.

1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

1)      1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia
pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

2)      przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

3)      0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek
i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

§ 3.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 4.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1)      bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),

2)      które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem,*

3)      wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

4)      przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

5)      pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,

6)      będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu.

§ 5.

1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu
na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 6.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia
7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

 

*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

 

 

 


 

 

 

Składka Samorządowa

 

 

 

Samorząd Pielęgniarek i Położnych powołany został na mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (DZ. U. Nr 41 poz. 178 z późn. zmianami – dalej Ustawa).

 

Ustawa gwarantuje Samorządowi Pielęgniarek i Położnych  niezależność i niezawisłość w wykonywaniu swoich zadań oraz reguluje zasady funkcjonowania Samorządu, w tym m.in.  obowiązek opłacania składki członkowskiej przez członków samorządu,  organ uprawniony do  określenia wysokości składki  oraz tryb ściągania składki  w przypadku  nieterminowego jej opłacania.

 

Zgodnie z art. 9 Ustawy  członkowie samorządu obowiązani są:

  1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

  2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,

  3) przestrzegać uchwał organów izb,

  4) regularnie opłacać składkę członkowską.

 

Natomiast  art.  31 pkt 11 Ustawy stanowi, że  wysokość składki członkowskiej oraz zasady  jej podziału określa Krajowy Zjazd. 

 

 Jednocześnie zgodnie z treścią art. 59  Ustawy, nie opłacone składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Aktualną wysokość składki określił  IV Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Uchwałą Nr 13 z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

Zgodnie z § 2 ust 1 Uchwały wysokość miesięcznej składki wynosi:

1)      1%   wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych wykonujących zawód;

2)      1% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych pełniących funkcję z wyboru,

3)      0,5 %  emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego

4)      0,5 %  średniego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, ogłoszonego przez prezesa GUS za ostatni kwartał  poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób prowadzących praktykę indywidualną na własny rachunek , oraz innych osób nie wymienionych w  pkt 1-3 a spełniających warunki określone w § 1.

 

Zwolnienia z obowiązku  płacenia składek  zostały wymienione w § 4  Uchwały -  są to pielęgniarki i położne:

1)      bezrobotne, które  są zarejestrowane  w urzędach pracy

2)      przebywające na urlopach wychowawczych  lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,

3)      które przestały wykonywania  zawodu  na swój wniosek.

 

Jednocześnie z treści § 6 ust 1 Uchwały wynika, że za spóźnione płatności będą naliczane odsetki ustawowe, natomiast w przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy podlegają one  egzekucji  zgodnie z art. 59 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (§ 6 ust 2 Uchwały).

 

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż regularne opłacanie składki jest ustawowym obowiązkiem wszystkich  członków samorządu. Jest to uzasadnione tym bardziej, że w interesie tychże członków leży, by organ reprezentujący ich prawa posiadał stosowne środki  finansowe na  realizację  wyznaczonych ustawowo zadań.  Jednocześnie obowiązek  regularnego uiszczania składek został wzmocniony możliwością  ściągnięcia  nieopłaconych składek  przez  Okręgowe  Izby w drodze przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  Dz.U.  z 1954 r.Nr 5, poz. 229. z późn. zmianami).

 

Egzekucja prowadzona w trybie administracyjnym  daje możliwość szybkiego ściągnięcia

zaległości  poprzez  stosowanie środków egzekucyjnych wymienionych w ustawie,  w tym np. zajęcie wynagrodzenia za pracę lub rachunku bankowego członka samorządu, który zalega z zapłatą składki.   

 

Jednocześnie  art. 16  Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że

 zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.

 

Natomiast  zgodnie z  rozdziałem III  pkt 2  części szczegółowej  Kodeksu Etyki  Zawodowej Pielęgniarki i Położnej  Rzeczypospolitej Polskiej  pielęgniarka/położna jest obowiązana  do przestrzegania uchwał  podjętych przez uprawnione organy samorządu zawodowego.

 

 Z przytoczonych wyżej przepisów wynika zatem, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, niezależnie od prowadzonego postępowania egzekucyjnego może wszcząć również  postępowanie dyscyplinarne wobec członka samorządu, który nie  przestrzega uchwał podjętych  przez uprawnione organy samorządu  zawodowego.

 

 

 

Adwokat

          Ilona Grabas

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kserokopie Wszystkich Świadectw

Przypominamy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze przypomina, że zgodnie z art. 11 b ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 19991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 41 poz 178 ) że należy dostarczyć do naszej Izby kserokopie wszystkich świadectw ( celem zarejestrowania przebiegu pracy zawodowej ) wraz z nr NIP.

Dziękujemy tym wszystkim którzy potraktowali wskazania ustawowe odpowiedzialnie i tego dokonali.

Natomiast tych wszystkich którzy tego jeszcze nie dopełnili prosimy aby w trybie pilnym dostarczyli w/w dokumenty do Izby. W celu usprawnienia formalności proponujemy , aby osoby koordynujące zabrały dokumenty w jednostkach i zbiorczo przekazały do Izby.

Jednocześnie przypominamy, że każda pielęgniarka i położna wpisana do rejestru izby zgodnie z w/w ustawą oraz pouczeniem znajdującym się w prawie wykonywania zawodu jest obowiązana w terminie do 14 dni od zaistniałych zmian powiadomić Okręgową Izbę pielęgniarek i Położnych której jest członkiem o :
przeniesieniu się na teren działania innej izby,
zmianie nazwiska
zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej praktyki.
zamknięciu indywidualnej praktyki,
zmianie pracodawcy
utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu
ukończeniu kursów kwalifikacyjnych specjalistycznych oraz dokształcających
uzyskaniu tytułu specjalisty, stopnia naukowego
ukończeniu szkoły wyższej
uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego itp.

Elżbieta Słojewska - Poznańska
Przewodnicząca ORPiP
w Jeleniej Górze