Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego, powyższa przynależność wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.
Wysokość składek członkowskich określa
• Uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału
oraz
• Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 


U w a g a !
SKŁADKA dla osób prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
ogłaszanego przez Prezesa GUS
za ostatni kwartał roku kalendarzowego

na rok 2019 – 38,03 zł

Opinia prawna »

Wpłaty tytułem składek należy kierować na KONTO  BANKOWE :
BANK ZACHODNI WBK S.A. I / O JELENIA GÓRA  NR 05 1090 1926 0000 0005 1400 5081
lub poprzez wpłatę w kasie OIPiP Jelenia Góra ul. 1-go Maja 27, IIIp.

W tytule przelewu proszę podać: imię nazwisko, okres- za jaki płacona jest składka

 

W roku 2014 - 40,00 zł  miesięcznie

W roku 2015 - 41,40 zł miesięcznie

W roku 2016  32,10 zł miesięcznie

W roku 2017  33,03 zł miesięcznie

W roku 2018  35,54 zł miesięcznie

 


Skarbnik ORPIP w Jeleniej Górze
       Elżbieta Gajowniczek 

 

 

                                                                                                                     Uchwała Nr 22

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych,
z zastrzeżeniem § 4.

2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

§ 2.

1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

1)      1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia
pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

2)      przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

3)      0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek
i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

§ 3.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 4.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1)      bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),

2)      które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem,*

3)      wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

4)      przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

5)      pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,

6)      będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu.

§ 5.

1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu
na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 6.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia
7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

 

*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.