Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Indywidualna Praktyka Pielegniarek/Położnych

Informacje dotyczące wpisu  do

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zasady wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

FORMY PROWADZENIA PRAKTYKI

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako :

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Praktyka zawodowa pielęgniarek/położnych może być wykonywana jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

v  Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu,
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
3) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,

5) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,


7) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,


8) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,


9) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Jednocześnie w art. 20 ustawy o działalności leczniczej zastrzeżono, iż  miejscem wezwania, o którym mowa w art. 19 ust. 3, nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

v  Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
3) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,


5) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,


6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,


7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,

8) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

v  Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki:


1) posiadać prawo wykonywania zawodu,
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,


3) nie może być: 

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,


5) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,


6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające następujące warunki:
1) posiadające prawo wykonywania zawodu,
2) posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
3) nie mogą być:
 

 • zawieszone w prawie wykonywania zawodu albo ograniczone w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawione możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszone w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
   

4) nie mogą mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,


5) muszą dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,


6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,


7) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

WPIS DO REJESTRU PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek w formie papierowej lub poprzez system teleinformatyczny Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który system przesyła do  właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce wykonywania przewidywanej działalności) okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.

WAŻNE: Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej składany jest z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Zaświadczenie jest wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga ono podpisu ani pieczęci. Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej  wskazany we wniosku informację o wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.
 

 

Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.
 

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru.
Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 2 ww. ustawy.
 

KONTROLA PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na terenie swojej właściwości jest uprawniona do prowadzenia kontroli praktyk pielęgniarek i położnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. W razie stwierdzenia nieprawidłowości okręgowa rada wydaje zalecenia pokontrolne albo wykreśla praktykę z rejestru.
 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM
 

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).
 

 

UBEZPIECZENIE OC
 

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów  określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
 

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, poz. 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

Zasady postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy:

1.      Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy (dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej - nie obowiązuje w wersji papierowej).

2.      Zawarcie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

3.      Przygotowanie dokumentów poświadczających 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu oraz dokumentu świadczącego o braku tzw. przerwy w wykonywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).

4.      W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie – opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej.

5.      Przygotowanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, dyplomu potwierdzającego ukończenie specjalizacji.

6.      Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  91 zł   – na konto OIPiP w Jeleniej Górze (nr konta dostępny na stronie internetowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię nazwisko”.

7.      Wypełnienie i dostarczenie wniosku do Okręgowej Izby.

 

Osoby prowadzące działalność i wpisane do RPWDL w przypadku zaistnienia zmian zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis zmian i dokonania opłaty za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w kwocie  45,50 zł – na konto OIPiP w Jeleniej Górze z dopiskiem „opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię nazwisko”

 

Ważna informacja dla osób zamierzających rozpocząć indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą (działalność gospodarczą)!!!!!
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej(Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm).

W części ogólnodostępnej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

 • podmiotów leczniczych
 • praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

tworzenie wniosków:

 • o wpis podmiotu do Rejestru;
 • o wpis zmian w Rejestrze;
 • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;
 • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej
 • pobranie zaświadczeń
 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną
Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r.wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym(Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235.)
 
Przydatne informacje dotyczące założenia działalności i zmian pod n/w linkami:
https://rpwdl.csioz.gov.pl/faq_rpz

http://oipip.jgora.pl/images/doc/RPWDL.pdf

http://oipip.jgora.pl/images/doc/RPWDL-ZW.pdf

http://oipip.jgora.pl/images/doc/RPWDL-S.pdf