Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Kserokopie Wszystkich Świadectw

Przypominamy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze przypomina, że zgodnie z art. 11 b ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 19991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 41 poz 178 ) że należy dostarczyć do naszej Izby kserokopie wszystkich świadectw ( celem zarejestrowania przebiegu pracy zawodowej ) wraz z nr NIP.

Dziękujemy tym wszystkim którzy potraktowali wskazania ustawowe odpowiedzialnie i tego dokonali.

Natomiast tych wszystkich którzy tego jeszcze nie dopełnili prosimy aby w trybie pilnym dostarczyli w/w dokumenty do Izby. W celu usprawnienia formalności proponujemy , aby osoby koordynujące zabrały dokumenty w jednostkach i zbiorczo przekazały do Izby.

Jednocześnie przypominamy, że każda pielęgniarka i położna wpisana do rejestru izby zgodnie z w/w ustawą oraz pouczeniem znajdującym się w prawie wykonywania zawodu jest obowiązana w terminie do 14 dni od zaistniałych zmian powiadomić Okręgową Izbę pielęgniarek i Położnych której jest członkiem o :
przeniesieniu się na teren działania innej izby,
zmianie nazwiska
zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej praktyki.
zamknięciu indywidualnej praktyki,
zmianie pracodawcy
utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu
ukończeniu kursów kwalifikacyjnych specjalistycznych oraz dokształcających
uzyskaniu tytułu specjalisty, stopnia naukowego
ukończeniu szkoły wyższej
uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego itp.

Elżbieta Słojewska - Poznańska
Przewodnicząca ORPiP
w Jeleniej Górze