Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01 czerwca 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.


1.    Przekazujemy informację o spotkaniu online w dniu 29 maja br. w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ. (pismo w załączeniu)

2.    Podczas dzisiejszego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia przedstawiono informację na temat dotychczasowych działań w walce z epidemią koronawirusa:
•    problem przeprowadzenia badań przesiewowych dla medyków oraz innych grup zawodowych ( pracowników szkół, przedszkoli, żłobków)
•    oszacowano, iż obecna sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, ale należy przygotować się na jesienny szczyt
Przedstawiono również plan dalszych działań podejmowanych w oparciu o opinie
i ekspertyzy epidemiologów – gwarancja finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.

3.    Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 1 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29 maja 2020 r

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.    NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego. (Treść pisma)
2.    Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning. (Treść pisma)
3.    Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 29 maja 2020 r.(link)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 maja 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.    Przekazujemy odpowiedź na pytanie NIPiP która zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z pytaniem w kwestii jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 830). (Pytanie - Pismo NIPiP) (Odpowiedź - Pismo MZ) (pisma w załączeniu).

2.    W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ w sprawie braku możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez Portal SZOI – Zlecenia Zaopatrzenia (www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położnych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycznych przekazujemy korespondencję w powyższej sprawie (Pismo NIPiP, Odpowiedź NFZ, Pismo NIPiP, Odpowiedź NFZ).

3.    NIPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec podjętej decyzji przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych. (Pismo NIPiP do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca przywrócenia kształcenia na poziomie średnim, Wspólne Stanowisko NIPIP, OZZPiP, PTP z 2016 r. w sprawie kształcenia pielęgniarek).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 25 maja 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.


1.    Realizując postulaty zgłaszane przez NIPiP Pielęgniarki i Położne, będą mogły przystąpić do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV2 - bez okresu kwarantanny - bezpośrednio po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2.    Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 25 maja 2020 r.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 maja 2020r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję NIPiP o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii oraz darowizn organów samorządu na rzecz podmiotów leczniczych i jednostek systemu pomocy społecznej. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość stosowania do 31 sierpnia 2020 r. stawki w wysokości 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym. m. in. środków dezynfekujących, środków ochrony indywidulanej) przekazywanych na cele związane ze zwalczaniem COVID-19. Preferencja nie obejmuje odpłatnych dostaw ww. towarów. Wynika to z przepisów prawa unijnego – dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. (pismo NIPiP oraz odpowiedź w tej sprawie w załączeniu)
  2. NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanniy, izolacji i izolacji w warunkach domowych. Wyjaśnienie ZUS oraz pismo NIPiP w załączeniu.
  3. Przekazujemy informację o powołaniu przez NFZ Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy. (informacja w załączeniu)
  4. NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. (pismo w załączeniu)
  5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 20 maja br.

WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.

Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP