Wysokość składki określa  uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Zgodnie z § 2 ust. 2 tekstu jednolitego powyższych uchwał: w przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z różnych źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

  •  Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także nie prowadzące działalności gospodarczej, a wykonujące zawód wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia to 1 % płacy zasadniczej.
  • osoby podejmujące pracę  na zasadzie  indywidualnej Praktyki (również kontrakt) opłacają miesięczną składkę w roku 2020 w  kwocie  40,26 .

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Santander Bank Polska o/Jelenia Góra
05 1090 1926 0000 0005 1400 5081

Z podaniem w tytule przelewu: Imię i Nazwiskonr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki opłacana jest składka

Przykładowy opis przelewu:
„KOWALSKA ANNA, XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), składka za styczeń 2019”

lub w kasie OIPiP w Jeleniej Górze 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01.07.2011r.(Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Skarbnik ORPIP w Jeleniej Górze

Elżbieta Gajowniczek

Materiały do pobrania: