Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Składki

 

Uwaga: Wysokość składki członkowskiej dla Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej w 2020 r.


 

 

Wysokość składki określa  uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Zgodnie z § 2 ust. 2 tekstu jednolitego powyższych uchwał: w przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z różnych źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

- Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także nie prowadzące działalności gospodarczej, a wykonujące zawód wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia to 1 % płacy zasadniczej.

- osoby podejmujące pracę  na zasadzie  indywidualnej Praktyki (również kontrakt) opłacają miesięczną składkę w roku 2019 w  kwocie  38,03 .

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek          

       BZ  WBK  SA   05 1090 1926 0000 0005 1400 5081

Z podaniem w tytule przelewu: Imię i Nazwisko, nr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki opłacana jest składka

Przykładowy opis przelewu:
„KOWALSKA ANNA, XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), składka za styczeń 2019”

lub w kasie OIPiP w Jeleniej Górze 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01.07.2011r.(Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

 

 

Skarbnik ORPIP w Jeleniej Górze

Elżbieta Gajowniczek

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Opinia Prawna dotycząca umarzania przez OIPIP swoim członkom wierzytelności z tytułu składek członkowskich - POBIERZ